Xiamen Baixiang Wutong Hotel

UrbanLab_Plus_Xiamen_Baixiang_Wutong_Hotel_18.jpg
UrbanLab_Plus_Xiamen_Baixiang_Wutong_Hotel_19.jpg
UrbanLab_Plus_Xiamen_Baixiang_Wutong_Hotel_07.jpg
UrbanLab_Plus_Xiamen_Baixiang_Wutong_Hotel_13.jpg
UrbanLab_Plus_Xiamen_Baixiang_Wutong_Hotel_20.jpg
UrbanLab_Plus_Xiamen_Baixiang_Wutong_Hotel_06.jpg
UrbanLab_Plus_Xiamen_Baixiang_Wutong_Hotel_08.jpg
UrbanLab_Plus_Xiamen_Baixiang_Wutong_Hotel_10.jpg
UrbanLab_Plus_Xiamen_Baixiang_Wutong_Hotel_11.jpg
UrbanLab_Plus_Xiamen_Baixiang_Wutong_Hotel_12.jpg
UrbanLab_Plus_Xiamen_Baixiang_Wutong_Hotel_14.jpg
UrbanLab_Plus_Xiamen_Baixiang_Wutong_Hotel_15.jpg
UrbanLab_Plus_Xiamen_Baixiang_Wutong_Hotel_16.jpg