Fuzhou Holiday Inn

UrbanLab_Plus_Fuzhou_Hotel_01.jpg
UrbanLab_Plus_Fuzhou_Hotel_05.jpg
UrbanLab_Plus_Fuzhou_Hotel_02.jpg
UrbanLab_Plus_Fuzhou_Hotel_03.jpg
UrbanLab_Plus_Fuzhou_Hotel_04.jpg
UrbanLab_Plus_Fuzhou_Hotel_06.jpg
UrbanLab_Plus_Fuzhou_Hotel_09.jpg
UrbanLab_Plus_Fuzhou_Hotel_10.jpg
UrbanLab_Plus_Fuzhou_Hotel_11.jpg
UrbanLab_Plus_Fuzhou_Hotel_08.jpg
UrbanLab_Plus_Fuzhou_Hotel_12.jpg